#ای اس پی

کنترل پایداری الکترونیکی (ESC) ، برنامه‌ی کنترل پایداری (ESP) و یا کنترل دینامیکی پیداری (DSC) اسم‌هایی است که به  سیستم ESP داده شده است. این سیستم یک مجموعه‌ی کامپیوتری است که وظیفه‌ی افزایش پایداری خودرو را در مواقعی که چسبندگی خودرو به جاده کاهش پیدا می‌کند (خودرو شروع به سرخوردن می‌کند) را داراست. این سیستم […]
محمدرضا سعیدپور
۱۷ آبان , ۱۳۹۹