#خلاصی فرمان

کشیده شدن فرمان به یک سمت یا به اصطلاح، گیج زدن خودرو یکی از علائم مشترکی است که هنگام خرابی قطعات مختلف بروز می کند. کشیده شدن فرمان خودرو به مثابه این است که شما در ماشینی نشسته اید که ناگهان کنترل آن از دست شما خارج می شود و دوباره به کنترل شما درمی […]
عاطفه ساده
۲۰ بهمن , ۱۳۹۷