#سر پلوس

پلوس چیست؟ فرمان ماشینتان را تا انتهای یک سمت بچرخانید، و در همان حالت حرکت کنید. طی حرکت دورانی خودروی تان صدای تق تق می شنوید؟ از هر سمتی صدا به گوش می رسد، پلوس آن سمت خراب شده است و شنیدن صدا از هر دو طرف محور جلو یعنی پلوس هر دو طرف ایراد […]
عاطفه ساده
۲۴ مرداد , ۱۳۹۷
دکمه ی کال تو اکشن اسنپ