#گریس کالیپر لوبریک

« گریس مخصوص کالیپر لوبریک » (LuBrake Caliper Grease) تمامی صداهای آزاردهنده ناشی از لنت های ترمز را حذف می کند. استفاده از این محصول برای سیستم ترمز، در بزرگ ترین شرکت های خودروسازی دنیا الزامی شده است، اما برای اولین بار است که در ایران تولید می شود. پیش از این، فقط نمونه های […]
عاطفه ساده
۱ دی , ۱۳۹۷