#DAC

اگر فکر نمی کنید که رانندگی در سرازیری همچون سر بالایی مهارت خاصی را می طلبد، این مطلب را بخوانید. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، کنترل خودرو در سراشیبی نیازمند مهارت بیشتری است. خصوصاً زمانی که جاده علاوه بر سرازیری، پرپیچ و خم و لغزنده نیز هست. رانندگی با خودرو دنده ای در جاده سرازیری […]
عاطفه ساده
۴ شهریور , ۱۳۹۷